Artikel 1 Prijsopgave en tijdsduur van de reparatie

De klant kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, en ook van de tijdsduur waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opdracht wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd. De opgegeven prijs en tijdsduur zijn bij benadering, tenzij de klant en de reparateur een vaste prijs en/of tijdsduur overeenkomen. Indien het notabedrag van een reparatie met 25% of meer wordt overschreden, dient de reparateur contact met de klant op te nemen om deze meerkosten te bespreken. Indien de tijdsduur van de reparatie dreigt uit te lopen, bijv. omdat er onderdelen moeten worden besteld, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een leenfiets.

Artikel 2 De reparatienota

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde nota afgegeven.

Artikel 3 Retentierecht

De reparateur kan een beroep doen op het retentierecht als de klant de nota niet betaald, binnen de afgesproken termijn.

Garantie

Artikel 4 Reparatie en Onderhoudsgarantie

De reparateur garandeert een goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdracht ten aanzien van alle tweewielers en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van 3 maanden. Dit wordt gerekend vanaf de datum op de reparatienota. De garantie omvat het op juiste wijze, en binnen redelijke termijn herstellen van de reparatie. Indien de herstellende reparatie niet meer mogelijk of zinvol is, heeft de klant recht op een redelijke schadevergoeding.

Niet onder garantie valt:
slijtage aan banden en wielen
defecten vanwege verkeerd onderhoud
opgedragen noodreparaties Aanspraak op garantie vervalt indien:
De klant niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur hiervan in kennis stelt.
De reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnogte verhelpen.
Derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichtte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.

Algemene bepalingen

Artikel 5 Betaling

De schulden van de klant aan de reparateur wordt beschouwd als brengschulden. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, dient betaling contant dan wel via pinbetaling te geschieden direct na uitgevoerde werkzaamheden, dan wel na aanschaf van losse artikelen.

Indien desondanks niet contant wordt betaald en er niet uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan is reparateur gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, zulks te rekenen een maand na het overeengekomen moment van betaling.

Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door ons uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting tot betaling c.q. betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen. Indien de klant na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is de reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de reparateur in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag, tenzij klant aannemelijk maakt dat de reparateur minder schade lijdt. Indien na uitvoering van de reparateur opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de klant het betreffende rijwiel niet binnen twee weken na laatst bedoeld tijdstip is geretourneerd, danwel er een afspraak is gemaakt wanneer deze te retourneren, is reparateur gerechtigd om stallingkosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen conform het in het bedrijf geldende tarief. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de klant ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatieopdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van de reparateur zonder dat de klant op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

Voorwaarden Fiets Reparatie Pas

De Fiets Reparatie Pas is een wettig betaal middel voor een fietsreparatie, welke door BUJOmobiel wordt verricht en vertegenwoordigd een waarde van € 35,- De Fiets Reparatie Pas is bestemd voor problemen met de fiets op weg naar school, werk en vrije tijd. De Fiets Reparatie Pas kan worden ingewisseld voor: Lekke band, defecte verlichting, gebroken / afgelopen ketting of defect slot / sleutel weg Bij meerwerk (dit zal BUJOmobiel vooraf met u bespreken) zullen de extra kosten via PIN of op rekening voldaan kunnen worden. Het kan voorkomen dat de reparatie niet ter plaatse gedaan kan worden. Mocht dit bij de melding verteld worden, heeft BUJOmobiel een leenfiets ter beschikking. De Fiets Reparatie Pas is te bestellen via de website van BUJOmobiel (www.bujomobiel.com) en wordt, na betaling, naar u toegestuurd. Elke Fiets Reparatie Pas is voorzien van een uniek nummer, welke correspondeert met uw gegevens in onze database. Bij verlies of diefstal van de pas kunt u uw nummer of gegevens doorgeven en kan BUJOmobiel zien of de pas nog geldig is.

Buruma Pieter S. BUJOmobiel
Jan Glijnisweg 20
1703RL Heerhugowaard
NL20KNAB0736541012
KNABNL2H
betalingskenmerk :
FRP pas